Dwa ważne wnioski złożone..

W sobotę 13 lipca Waldek Deska wysłał do WSA w Lublinie dwa wnioski.
Chodzi o wyłączenie sędziów WSA z rozpoznania sprawy, wykluczenie całego składu sędziowskiego, a także o zmianę Sądu (przeniesienie sprawy do innego sądu) i zapewnienie pełnej dokumentacji filmowej.
We wtorek o godzinie 12 w Lublinie zostanie ogłoszony wyrok w sprawie zaskarżenia planu miejscowego. Czy można mieć nadzieję, że złożone wnioski zostaną wzięte pod uwagę zanim to nastąpi?
tutaj wersje do pobrania:
wniosek o wyłączenie sędziów WSA 2013-07-11
wniosek o wykluczenie Sędziów i przeniesienie rozprawy do innego Sądu
1 wniosek w sprawie wyłączenia sędziów WSA i przeniesienie sprawy:

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40,
20-029 Lublin

II SA / Lu 843 / 12

Pismo procesowe
z wnioskiem o wyłączenie sędziów
i o wyznaczenie innego sądu

Na zasadzie art. 19 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący wnosi o wyłączenie od rozpoznania niniejszej sprawy sędziów WSA pp. [tu wpisać imiona i nazwiska] ze względu na okoliczności wywołujące uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności w niniejszej sprawie.
Na zasadzie art. 14a p.p.s.a. skarżący wnosi o przedstawienie przez Sąd akt sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu z wnioskiem o wyznaczenie do rozpoznania niniejszej sprawy innego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Nadto skarżący przedstawia swe stanowisko w związku z podniesionymi na ostatniej rozprawie twierdzeniami strony przeciwnej.

Uzasadnienie

9 lipca 2013 roku odbyła się przed Sądem rozprawa w niniejszej sprawie. W toku rozprawy skarżący i strona przeciwna przedstawili argumentację mającą wpłynąć na rozstrzygnięcie Sądu.
I.
Argumentacja skarżącego miała za przedmiot kwestię zgodności działań organów administracji w niniejszej sprawie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Skarżący z przykrością zauważa, że po raz kolejny zachowanie sędziów, przed którymi argumentacja ta została przedstawiona, świadczy o odrzuceniu tej argumentacji a priori. Sędziowie wskazani w petitum wniosku słuchając argumentacji skarżącego dawali wyraz swemu negatywnemu nastawieniu wobec niej poprzez czynienie lekceważących gestów i min, w szczególności szydercze uśmiechy. Ich zachowanie w tym momencie wyraźnie kontrastowało z zachowaniem podczas wystąpienia pełnomocnika strony przeciwnej, któremu okazywali zainteresowanie i szacunek – mimo że jego argumenty nie odnosiły się do istoty sprawy.
Opisane zachowanie sędziów nie tylko wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności, lecz wręcz wyraźnie świadczy o braku tej bezstronności. Skarżący podkreśla, że w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących gwarancji bezstronności sądu niejednokrotnie podkreślano, że takie zachowanie sędziów wobec stron, które jednoznacznie ujawnia ich przychylne bądź nieprzychylne nastawienie wobec jednej ze stron, uzasadnia przypuszczenie, że sędziowie nie są bezstronni.
Opisany fakt uzasadnia wniosek o wyłączenie pp. sędziów wskazanych w petitum wniosku od rozpoznania niniejszej sprawy.
II.
W obszarze właściwości Sądu powszechnie znany jest fakt, że miasto Kazimierz Dolny, którego dotyczy niniejsza sprawa, jest miejscem zamieszkania – czy to stałego, czy też letniskowego – osób należących do elity mieszkańców Lublina. Nie ulega wątpliwości, że sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zaliczają się do tej elity, a w każdym razie mają z nią nieformalne związki zawodowe i towarzyskie. Związki te mogą stanowić dla sędziów tutejszego Sądu motyw do ochrony status quo korzystnego dla innych członków lokalnej elity – nawet jeśli nie wyartykułowany wprost, to z pewnością oddziałujący na ich ocenę.
Zdaniem skarżącego w tej sytuacji dobro wymiaru sprawiedliwości nakazuje rozpoznanie sprawy przez inny Sąd, którego sędziowie poprzez brak nieformalnych związków z mieszkańcami Lublina i Kazimierza Dolnego dadzą rękojmię braku wpływu tych związków na rozstrzygnięcie. To uzasadnia wniosek o przedstawienie przez Sąd akt sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu z wnioskiem o wyznaczenie do rozpoznania niniejszej sprawy innego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
III.
Niezależnie od powyższych wniosków skarżący czuje się w obowiązku zająć stanowisko wobec twierdzeń strony przeciwnej przedstawionych na rozprawie 9 lipca 2013 roku.
Strona przeciwna stwierdziła, że składając skargę o uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kazimierza Dolnego skarżący nie działa w interesie publicznym, lecz usiłuje w nieuczciwy sposób uwolnić się od obowiązków nakładanych nań przez prawo lokalne. O tej motywacji skarżącego ma świadczyć, zdaniem strony przeciwnej, fakt, że skarżący nie mieszka w Kazimierzu Dolnym, lecz w Warszawie oraz że nie zwracał się o wydanie pozwolenia na budowę swej Szopy w Kazimierzu Dolnym.
Twierdzenia te nie polegają na prawdzie.
Skarżący mieszka na stałe w swej Szopie w Kazimierzu Dolnym; w Warszawie skarżący przebywa tylko w związku z wykonywaniem obowiązków rodzinnych i zawodowych (wykłady akademickie). Skarżący istotnie nie jest zameldowany w Kazimierzu Dolnym, nie wynika to jednak z rozmyślnego zaniechania skarżącego, lecz z przeszkód stawianych przez lokalną administrację, zwłaszcza budowlaną.
Faktem jest, że skarżący nie wnosił o pozwolenie na budowę Szopy. Jednakże strona przeciwna przemilcza, że skarżący zwrócił się do burmistrza Kazimierza Dolnego o zmianę przeznaczenia jego nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z gruntu rolnego na grunt budowlany („odrolnienie”) – czego mu odmówiono. W tej sytuacji składanie wniosku o pozwolenie na budowę było oczywiście bezcelowe, skoro skarżący i tak by go nie otrzymał. Jednakże złożenie wniosku o „odrolnienie” gruntu świadczy, że skarżący czynił starania w kierunku dopełnienia niezbędnych formalności. To, że zakończyły się one niepowodzeniem, jest skutkiem nieprawidłowego działania organów administracji, a nie skarżącego.
Przedstawiony na rozprawie zarzut strony przeciwnej, że skarżący usiłuje się postawić ponad prawem, jest tak nonsensowny, że wręcz obraźliwy. Zdaniem skarżącego strona przeciwna stawiając ten zarzut usiłuje jedynie zamaskować swą nieudolność w zarządzaniu sprawami publicznymi, której przejawem jest przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotkniętego rażącymi błędami, a następnie brak jakichkolwiek działań w kierunku jego zmiany.
Skarżący zauważa, że przytoczone pseudo-argumenty strony przeciwnej w istocie dotyczą okoliczności nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia, ponieważ w niczym nie niwelują wad miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stawiając je na forum publicznym strona przeciwna zmierzała wyłącznie do negatywnego przedstawienia skarżącego w oczach Sądu, co należy ocenić jako erystyczną sztuczkę opartą na pozornej argumentacji.
Wobec tego skarżący wnosi o nieuwzględnienie pseudo-argumentacji strony przeciwnej i o rozstrzygnięcie uwzględniające skargę.

Z poważaniem

Waldemar Deska
2. wniosek o wyłączenie składu sędziowskiego, przeniesienie rozprawy i zapewnienie dokumentacji:
Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40,
20-029 Lublin

II SA / Lu 843 / 12

Pismo procesowe
z wnioskiem o wyłączenie sędziów
i o wyznaczenie innego sądu

Wnoszę:
1. o wyłączenie całego składu sędziowskiego
2. przeniesienie rozprawy do innego Sądu
3. zapewnienia pełnej dokumentacji filmowej procesu

Głównym powodem niniejszych wniosków jest dotychczasowa praktyka niniejszej rozprawy oraz rozpraw związanych ze sprawą, praktyka, której wybijającym się elementem jest, zastąpienie argumentacji pomówieniami lub demagogią w celu przedstawienia skarżącego jako osoby niewartościowej, co w rezultacie ma stworzyć podświadome przekonanie, że argumenty osoby niewartościowej również są niewartościowe. Cel ten osiąga się również za pomocą poświadczania nieprawdy.

Efektem tej praktyki, obecnej we wszystkich związanych procesach, jest utrwalanie nieprawdy:
1. jakobym domagał się nieuzasadnionych przywilejów – Burmistrz, R.M. w Kazimierzu Dolnym, Starosta, PINB i inni;
2. jakobym domagał się cyt: aby każdy mógł budować gdzie chce, co chce i kiedy chce – powyżsi oraz NSA (wyrok z 13 marca 2012);
3. jakobym nigdy nie starał się o pozwolenie na budowę – powyżsi oraz wszystkie Sądy rozpatrujące związane sprawy;
4. jakobym nie mieszkał w Kazimierzu – powyżsi oraz wszystkie Sądy rozpatrujące związane sprawy;

Moje próby sprostowania nieprawdy oraz wnioski dowodowe w tych sprawach były odrzucane jako nie związane podczas gdy te same twierdzenia strony przeciwnej przyjmowane były jak argument istotny dla sprawy – nierówne traktowanie stron! Nieprawda znalazła się też w rozważaniach i konkluzjach Sądów.

Opisana praktyka obecna jest w niniejszej rozprawie.

Wszystko to, poprzez powtarzalność, prowadzi do utrwalenia nieprawdy, utrwalenia nieprawdziwego wizerunku, w rezultacie rozmycia i osłabienia wagi argumentacji.
W trosce o dobre imię i o niewypaczanie istoty sporu zdecydowałem się na postawienie wymienionych wniosków.

Sędziom zarzucam:
1. brak reakcji na praktykę zastąpienia rzeczowej argumentacji pomówieniami;
2. branie czynnego udziału w powyższej praktyce;
3. lekceważenie Skarżącego poprzez chichotanie, a nawet wybuchy śmiechu, przy jednoczesnym traktowaniu strony przeciwnej z powagą i szacunkiem;
4. lekceważenie argumentów Skarżącego poprzez chichoty;
5. lekceważenie najwyższych wartości Konstytucji RP poprzez chichoty w chwilach, gdy Skarżący odnosił się lub cytował treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

Zachowanie Sędziów, poprzez powtarzalność w tej i innych związanych rozprawach, ma wspólny mianownik. W procesie WSA (II są/Lu 479/09) Sędziowie również lekceważyli Skarżącego i Konstytucję gestami i mimiką a potem dopuścili się podważenia mocy prawnej Konstytucji RP (dowód str 4 II są/Lu 479/09). W reakcji na powyższe skarżący wniósł o wyłączenie Sędziów od rozprawy co w następstwie spowodowało poświadczenie nieprawdy oraz zarzucenie Skarżącemu, bez podania uzasadnienia, frustracji (dowody w aktach niniejszej sprawy). Ci sami Sędziowie znaleźli się w składzie orzekającym w niniejszym procesie.

Powyższe wskazuje na powtarzalność praktyk i uchybień WSA w Lublinie co powoduje poważny i uzasadniony niepokój co do rzetelności procesu. Wrażenie pogłębia reakcja Prezesa WSA w Lublinie na skargę na zachowanie Sędziów złożoną przez Skarżącego w 2010 roku.

Skarżący wnosi o przyjęcie dowodu z reakcji na powyższą skargę.

Ponadto Skarżący, z powodów fundamentalnych nie może zgodzić się aby:
a. w sprawach natury konstytucyjnej orzekali Sędziowie lekceważący Konstytucję i podważający jej moc prawną;
b. orzekali Sędziowie lekceważący Godność Człowieka;
c. w sprawach dotyczących Człowieka rozstrzygali Sędziowie lekceważący lub nie stosujący konstytucyjnych przepisów Praw Człowieka.

Dla uzasadnienia przytoczę niektóre wypowiedzi Pełnomocnika Rady Miasta Kazimierz Dolny z niniejszej rozprawy. Pełnomocnik, zamiast rzeczowej, związanej ze sprawą argumentacji często używał, przy braku reakcji Sędziów, charakterystycznego zwrotu, cyt z pamięci: „Pan Deska mówi dużo o wartościach a sam” … i dalej opis cech Skarżącego, powoływanie się na nieprawdziwe fakty lub nietrafne i nie związane ze sprawą opinie, których Skarżącemu nie dane było sprostować, np:
1. „Pan Deska skarży … a sam nie mieszka w Kazimierzu”;
2. „Pan Deska skarży … a sam nawet nie starał się o pozwolenie na budowę”;
3. „Pan Deska skarży … bo domaga się przywilejów”;
4. … w innych krajach prawo budowlane jest bardziej restrykcyjne
5. … chce ominąć procedury prawne, które dotyczą wszystkich jednakowo
6. … skarga … nie dotyczy Ładu Przestrzeni lecz Urbanistyki

Powyższe nie wypełniają wymagań ani prawdy ani logiki ani związku i powinny spotkać się z reakcją Sądu.

Należy podkreślić, że przedmiotem rozprawy są najwyższe wartości Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na ich powagę zachowanie Organu i Wymiaru Sprawiedliwości powinno być nienaganne, wypełniać najwyższe standardy adekwatnie do wysokości rozpatrywanych wartości. Nie można dopuścić do sytuacji, aby Organ w sporze z podmiotem o wiele słabszym, zwykłym obywatelem, stosował niegodne praktyki właściwe systemom totalitarnym: nieprawdę, demagogię, manipulację, uniki i triki prawne.

Postępowanie Organu i brak reakcji Sądów wydaje się o wiele bardziej cyniczne gdy uwzględnimy fakt odmowy ujawnienia przez Burmistrza Kazimierza Dolnego informacji na temat praktyki przyznawania pozwoleń na budowę (odrolnień). Dlaczego Organ prowadzi politykę niejawną a jego Pełnomocnik posługuje się manipulacją?

Polityka Organów w tej sprawie spowodowała następującą sytuację: tysiące osób ( kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy?) zmuszono do oczekiwania min. 20 lat! na pozwolenie na budowę, podczas gdy około tysiąc podmiotów otrzymało pozwolenie w innym trybie: jakim? na podstawie jakich kryteriów? dlaczego dyskryminacja? O powyższe informacje Skarżący zwrócił się pisemnie do Burmistrza ale otrzymał odmowę ich ujawnienia uzasadniając powyższe brakiem interesu prawnego Skarżącego.
Ponadto polityka Organów spowodowała sytuację gdy budować można było do 1998 roku, potem nie, i dopiero po 2017-2018 roku ponownie będzie można będzie budować. Czym to uzasadniono?
Powyższe dotyczy terenu na którym już istnieje pełna infrastruktura budowlana, terenu przy ulicy miejskiej, częściowo zabudowanego – więc przeznaczonym do zabudowy!
Tu należy dobitnie podkreślić, że w planie miejscowym brak uzasadnienia lub jakiejkolwiek wzmianki na temat przesłanek, które spowodowały niniejszą sytuację: dyskryminację, chaos, arbitralność, przeciwskuteczność i korupcjogenność – zamiast Ładu bezład.

Skarżący wnosi o przyjęcie dowodu z wyżej opisanej praktyki Organów – pozwoli on ocenić jakość zaskarżonego planu miejscowego również na podstawie efektów (dyskryminacyjnych) jakie wywołał w praktyce. Pozwoli ocenić efekt planu ze względu na politykę społeczną, Ład Miejsca oraz Jego szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze.

Waldemar Deska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s